Ekonomické poradenství;

  • investic do finančních produktů
  • investic do nemovitostí
  • nákup akcí
  • úvěrové poradenství
  • dotace z fondů a bank

Financování investic a oběžných prostředků, úvěry, dotace, podnikatelské záměry, studie proveditelnosti, investiční projekty 

Dostatek kapitálu a jeho optimální a efektivní využívání je základním předpokladem rozvoje a prosperity podniku. Pro různé účely financování je možné zvolit vždy více variant, které však mohou být velmi rozdílné co do struktury úvěrů, jejich ceny a podmínek splácení. V některých případech je také možno využít dotací, grantů a zvýhodněných úvěrů pro malé a střední podniky.

Poradenství v oblasti investic:

  • Analýza a doporučení optimálního způsobu financování investic nebo výrobní a obchodní činnosti a návrh struktury a výše úvěrů s cílem získat levné úvěry, optimální splatnosti a výhodné podmínky zajištění.
  • Zpracování investičních projektů a podnikatelských záměrů za účelem získání bankovních úvěrů, záruk, akreditivů nebo příspěvků a podpor pro podnikání, poskytovaných ČMZRB a.s. Jednání s bankovními ústavy.
  • Poradenství a zpracování investičních projektů, studií proveditelnosti a ostatních podkladů nutných k podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.

Poradenství v oblasti investic: Analýza a doporučení optimálního způsobu financování investic nebo výrobní a obchodní činnosti a návrh struktury a výše úvěrů s cílem získat levné úvěry, optimální splatnosti a výhodné podmínky zajištění. Zpracování investičních projektů a podnikatelských záměrů za účelem získání bankovních úvěrů, záruk, akreditivů nebo příspěvků a podpor pro podnikání, poskytovaných ČMZRB a.s. Jednání s bankovními ústavy. Poradenství a zpracování investičních projektů, studií proveditelnosti a ostatních podkladů nutných k podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.

MARKETING

Kontroling hospodaření, plánování, finanční analýzy, kalkulace, tvorba cen, řízení cash flow

Pokud chce firma uspět v konkurenčním prostředí, potřebuje mít k dispozici velmi přesné informace o svých nákladech, příčinách jejich vzniku a jejich struktuře pro jednotlivé produkty nebo činnosti. Přesné a vhodné informace o nákladech dávají managementu možnost je efektivně řídit a ovlivňovat. Sledování peněžního toku a jeho prognózy jsou základním předpokladem platební schopnosti podniku a snižování nákladů na vstupy.

Poradenství v oblasti metod, které přispívají k vyšší efektivnosti hospodaření podniku:

Plánování, kontroling a reporting – rozbory ekonomických výsledků, finanční analýza, analýza nákladů a produktivity práce, tvorba finančních plánů a srovnání se skutečností, vyhodnocení příčin odchylek od plánu atd. Kalkulace nákladů, cenové kalkulace a cenotvorba, rozpočet a rozpouštění režijních nákladů. Analýza bodu zvratu – vliv změny cen a objemů výroby a prodeje na zisk. Podpora při zavádění vlastního účetnictví nebo při implementaci nového firemního informačního systému.

Ekonomické poradenství – Jiří Daněk