Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je označení, které dokáže odlišit výrobky nebo poskytované služby vyráběné jedním podnikem od výrobků a služeb jiného podniku.

Co se považuje za ochrannou známku?

Za ochrannou známku se mohou považovat veškerá charakteristická slova, písmena, číslice, kresby, obrázky, tvary, barvy, logotypy, etikety nebo jejich kombinace, které se používají k odlišení výrobků nebo služeb. V některých zemích se za ochranné známky považují i reklamní slogany  a lze je jako takové registrovat prostřednictvím národních registračních úřadů pro ochranné známky. Stále vyšší počet zemí také umožňuje registraci méně tradičních forem ochranných známek, jako jsou jednotlivé barvy, trojrozměrné značky (tvary výrobků nebo obalů), zvukové značky (zvuky) nebo čichové vjemy (vůně). Nicméně mnoho zemí stanovilo pravidla pro to, co lze registrovat jako ochrannou známku obvykle tak, že umožňují registraci jen takových známek, které lze vnímat zrakem nebo graficky zobrazovat.

Průmyslové vzory – co je to průmyslový vzor?

Každodenním jazykem řečeno, průmyslový vzor obecně popisuje celkový vzhled a funkci výrobku. O křesle se říká, že má „dobrý průmyslový vzor (design)“, když je pohodlné na sezení a hezké na pohled. Pro podniky většinou vytváření průmyslového vzoru výrobku při zohlednění jeho prodejnosti, nákladů na výrobu a možnosti přepravy, skladování a likvidace.

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu.

České republice udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990. Podle něho se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí.

Za vynálezy se naopak nepovažují zejména:

  • objevy, vědecké teorie a matematické metody,
  • pouhé vnější úpravy výrobků,
  • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
  • programy počítačů,
  • pouhé uvedení informace.

Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup), dále poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám (např. licenční smlouvou) a má právo převést patent na jinou osobu.